Przepisy prawne

W dziale Przepisy prawne, publikujemy najnowsze przepisy dotyczące szeroko pojętej działalności deweloperskiej.

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
Askaniusz Górowski

Oto lista dostępnych artykułów:

NumerNazwaOpisData
P16Dz.U. 2013 poz.640ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie2013-06-04
P15Dz.U. 2013 poz.403USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych2013-03-28
P14Dz.U. 2013 poz.231ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane2013-02-19
P13Dz.U. 2013 poz.148ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę2013-01-31
P12Dz.U. 2013 poz.65ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami2013-01-16
P10GUNBInterpretacja prawna w sprawie możliwości wcześniejszego oddawania do użytkowania obiektów budowlanych - art. 55 pkt 3 Prawa budowlanego (2012.11.30).2012-11-30
P11Dz.U. 2012 poz. 1289ROZPORZĄDZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie2012-11-22
P1Dz.U. 2012 poz. 856Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego2012-10-26
P2Dz.U. 2012 poz. 463Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych2012-10-26
P3Dz.U. 2012 poz. 462Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego2012-10-26
P4Dz.U. 2012 poz. 647Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym2012-10-26
P5Dz.U. 2012 poz. 365Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego2012-10-26
P6Dz.U. 2012 poz. 90Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania 2012-10-26
P7Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego [USTAWA DEWELOPERSKA. WZÓR PROSPEKTU INFORMACYJNEGO]2012-10-26
P8M.P. poz.252 Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 20302012-10-26
P9Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926Obowiązujący tekst ustawy (od 01.01.2012r.): Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [USTAWA O OCHRONIE DANYCH]2012-10-26