Zmiany w programie

Aktalna wersja programu: 2.419
Data wydania: 10.09.2017Data Opis zmian

16.09.2017

wersja 2.386 - 2.419

 • Dodano podczas dodawania produktu do umowy mechanizm cofający w razie wystąpienia błędu.
 • Poprawiono błąd w wyszukiwaniu klientów i zainteresowań.
 • Dodano szablony wiadomości email.
 • Dodano do kampanii email pole Ilość wysłanych.
 • Dodano do kampanii email pola ilość otwartych i ilość klikniętych. Pola te wymagają stworzenia odpowiedniej wiadomości email aby zliczane były ilości.
 • Poprawiono wyszukiwanie po piętrach.
 • Dodano monit „Ilość umów”.
 • Dodano możliwość wyszukiwania po nazwie klienta w zainteresowaniach.
 • Dodano kolumnę „Wpłacono na umowę %” do odbiorów i zaproszeń na odbiory.
 • Dodano zaznacz wszystko i odznacz wszystko do wpłat i operacji powierniczych w dziale finansowym.
 • Dodano możliwość wystawienia wielu faktur dla zaznaczonych operacji powierniczych z konta.
 • Dodano sprawdzenie konta powierniczego podczas importu.
 • Poprawiono wpisywanie znaku enter w opisie zaproszenia na akty i odbiory oraz dodano kolumnę opis do zaproszeń w dziale „Akty i odbiory”.
 • Dodano kolumnę „Produkty” do list zaproszeń na akty i odbiory.
 • Zmieniono algorytm generujący szablony.
 • Raport podsumowania sprzedaż według status pokazuje teraz wartości średnie dla cen jednostkowych.
 • Dodano nowe pola do Exportu umów.
 • Dodano nowy status odbiory „Odebrane z uwagami”.
 • Dodano listę opiekunów do inwestycji w dziale WWW.
 • Poprawiono wyszukiwanie klientów podczas importu wpłat.
 • Dodano możliwość usunięcia statusu umowy.
 • Dodano do listy wiadomości email kolumnę „Lp” i „Rozmiar”.
 • Dodano możliwość wyszukiwania usterek po numerze produktu.
 • Dodano możliwość dodania powiązanych załączników do wiadomości email dla zainteresowania.
 • Zmieniono okienko dodawania wpłaty do faktury.
 • Zmieniono okienko dodawania produktu do umowy. Po otwarciu domyślnie pokazuje produkty powiązane z udziałowcami poprzez rezerwacje i zainteresowania. Nie można dodawać do umowy produktów zarezerwowanych przez innych klientów.
 • Dodano możliwość wyszukiwania usterek po inwestycji.
 • Poprawiono błędy w oknie aktów i odbiorów.
 • Poprawiono wyszukiwanie produktów (dla piętra parter).
 • Dodano możliwość wyszukiwania faktur po rodzaju i korekcie.
 • Dodano możliwość wyszukiwania umów po dacie deweloperskiej.
 • Poprawiono naliczanie zadłużenia klienta po usunięciu wspólnoty z umowy.
 • Dodano możliwość pobierania rysunku w szablonie zainteresowania dla „PRODUKT ZAINTERESOWANIA”.
 • Dodano pola „Budżet netto”, ”Budżet brutto”, „Budżet powierzchnia” i „Min. wartość brutto” do modelu produktu.
 • Poprawiono wyliczenie Vat.
 • Poprawiono wyszukiwanie klientów na podstawie lokalizacji zainteresowań.
 • Dodanie możliwości powiązania wpłaty powierniczej z fakturą.
 • Poprawiono naliczanie odsetek ustawowych (jeżeli odsetki naliczane w 2 współczynnikach).
 • Poprawiono pokazywanie „ilości dni od początku” podczas tworzenia harmonogramu.
 • Dodano średnią cenę produktów przynależnych (przez metraż produktów głównych np. lokalu mieszkalnego) w umowie i szablonach.
 • Dodano możliwość włączenie odsetek ustawowych.
 • Dodano 3 poziom zabezpieczeń hasła użytkownika w systemie.
 • Dodano możliwość ręcznego wprowadzania kondygnacji i piętra.
 • Dodano możliwość wydruku adresu w okienku na wydruku faktury sprzedaży.
 • Dodano nowy status umowy „Deweloperska”.
 • Dodano możliwość określenia ilości dni od początku podczas tworzenia raty harmonogramu.
 • Przyspieszenie programu. Przeniesiono wiele słowników do danych w pamięci pobieranych po logowaniu. Dodano przycisk „Odśwież słowniki” w „Opcje” aby możliwe było odświeżenie słowników w trakcie działania programu (po odświeżeni należy ponownie otworzyć daną formę lub dialog).
 • Do „Raportu przyporządkowań wpłat” dodano możliwość eksportowania pól: „Etap” i „Inwestycja”.
 • Dodano nowy algorytm sortowania dla kont bankowych.
 • Dodano nowe możliwości podczas numerowania faktur.
 • Dodano monit „Usterki X od zgłoszenia”.
 • Dodano monit „Klient - termin zapłaty”.
 • Dodano numer rezerwacyjny dla umowy.
 • Dodano możliwość wysyłania monitów do użytkowników.
 • Dodano monit końca rezerwacji.
 • Dodano monit braku kontaktu z klientem w zainteresowaniu.
 • Poprawiono export danych (zmiana tekstu na xml następuje tylko w formatach plików xml).
 • Dodano możliwość używania w szablonach umowy pola „UWAGI”.
 • Dodano możliwość wydruku i eksportu listy terminów i zadań w oknie Organizer.
 • Dodano możliwość pobierania w szablonach danych kontaktów dla udziałowców umów i faktur.
 • Zmieniono wyświetlanie aneksów w produktach umowy na fakturze.
 • Dodano podczas importu wpłat powierniczych aby nie dodawały się pozycje „0”.
 • Dodano pole „Metraż rzeczywisty %” do eksportu „Raport średniej ceny sprzedaży wg statusu umowy”.
 • Dodano pole „Kategoria” do dokumentów wchodzących i wychodzących.
 • Dodano „Raport średniej ceny sprzedaży wg statusu umowy”.
 • Poprawiono wartość wpłacono w raportach podsumowania sprzedaży wg rodzaju oraz w raporcie sprzedaży wg rodzaju i statusu.
 • Dodano możliwość wyszukiwania po rodzaju operacji powierniczych w dziale finansowym.
 • Poprawiono sprawdzanie praw dostępu w oknie umowy.
 • Poprawiono błąd w raportach budżetowych.
 • Poprawiono wysyłanie szablonów poprzez email dla aktów notarialnych i odbiorów.
 • Poprawiono błąd podczas eksport faktur sprzedaży.
 • Dodano możliwość eksportu daty w formacie CLARION.
 • Dodano możliwość filtrowania użytkowników po stanie aktywacji w dziale administracyjnym.
 • Zmieniono listę użytkowników w dziale administracyjnym.
 • Dodano pole „Data przekazania” do usterki.
 • Do eksportu raportu usterek dodano pola: „Data przekazania”, „Telefon”, „Email”.
 • Zmieniono pole „Utworzono przez” na „Opiekun” w umowie. Dodano możliwość zmiany tego pola użytkownikom z prawem kasowania umów.
 • Zmieniono nagłówki podczas wydruku faktury z pozycjami umowy.
 • Dodano raport „Raport produktów z aktem notarialnym”.
 • Poprawiono błędna podstawianie adresu podczas exportu faktur gdy klient nie posiadał adresu.
 • Dodano pola „Numer produktu” i „Numer projektowy produktu” do listy rezerwacji.
 • Poprawiono zapisywanie historii.
 • Poprawiono błąd w raporcie „Raport umów wg budżetu ze średnią ceną”.
 • Dodano możliwość wyszukiwania wpłat po lokalizacji przypisań.
 • Dodano możliwość tworzenia exportów danych na podstawie umów.
 • Dodano raport „Raport usterek wg wykonawcy i rodzaju”.
 • Zmieniono podsumowanie w raporcie „Raport umów wg budżetu ze średnią ceną”.
 • Dodano możliwość usuwania wielu aktów i odbiorów.
 • Dodano możliwość używania pola przynależne w produkcie dotyczącym umowy.
 • Poprawiono błąd podczas usuwania wiadomości email.
 • Poprawiono zapisywanie szablonów. Jeżeli nie ma nazwy odbiorcy dodaje się kolejny numer.
 • Poprawiono podwójne wyświetlanie się terminu jeżeli posiadał wiele powiązań.
 • Dodano możliwość resetowania filtrów wyszukania klientów.
 • Poprawiono zapis opcji użytkownika.
 • Dodano załączniki do faktury.

16.02.2015

wersja 2.375 - 2.385

 • Dodano możliwość określenia pola extra danych jako tylko do odczytu.
 • Poprawiono błędne rozliczanie obmiaru końcowego.
 • Dodano nową opcje – ilość dni na planowane usunięcia usterki (liczone od daty inspekcji).
 • Poprawiono błąd podczas usuwania konta powierniczego.
 • Poprawiono sprawdzanie praw podczas dodawania historii.
 • Poprawiono sprawdzanie praw podczas dodawania klienta.
 • Poprawiono wyświetlanie dużych rysunków podczas tworzenia mapowania.
 • Dodano status „W oczekiwaniu” do statusów odbiorów.
 • Poprawiono błąd podczas odbierania wiadomości.
 • Poprawiono błąd podczas dodawania produktu do zainteresowania.
 • Dodano możliwość ustalania ceny netto i brutto w rozliczeniu obmiaru.
 • Poprawiono błąd w generowaniu raportów budżetowych.
 • Poprawiono błąd podczas usuwania klientów.
 • Poprawiono błąd podczas drukowania faktury jeżeli w „Oryginał / Kopia” było puste.
 • Poprawiono tworzenie faktury końcowej z faktur po korekcie.
 • Dodano blokadę zmiany opiekuna klienta i zainteresowania. Po ustaleniu opiekuna tylko użytkownicy z prawem usuwania mogą zmienić opiekuna.
 • Dodanie możliwości pokazania na fakturze terminu płatności.
 • Poprawiono usuwanie klientów.
 • Dodano: „Raport umów wg budżetu ze średnią ceną”.
 • Poprawiono zaznaczanie wielu pozycji w listach.
 • Poprawiono wysyłanie email z ustawionym czasem przerwy.
 • Dodano możliwość wyszukania klientów którzy posiadają adres email.
 • Poprawiono błąd podczas dodawania produktu do zainteresowania.
 • Dodano możliwość pokazania produktów umowy na wydruku faktury.
 • Poprawiono wyszukiwanie aneksów w dziale finansowym.
 • Dodano do produktów w zainteresowaniu możliwość ustalania aktywności oraz zniżki.
 • Dodano okienko ułatwiające tworzenie faktury końcowej.
 • Zablokowano możliwość dodawania pustego konta bankowego.
 • Dodano możliwość dodawania rezerwacji w oknie zainteresowania (lista produktów).
 • Przywrócono możliwość podziału proporcjonalnego podczas dodawania faktury dla wypłaty powierniczej.
 • Poprawiono wyszukiwanie na podstawie numeru konta bankowego.
 • Dodano możliwość wysyłania wygenerowanego szablonu produktu poprzez wiadomość email.
 • Dodano możliwość wybory wielu produktów podczas dodawania produktów do zainteresowania.
 • Poprawiono w zainteresowaniach obsługę kolumny piętro.
 • Poprawiono błąd podczas generowania raportów zainteresowań.
 • Dodano rodzaje historii: „Email zewnętrzny wchodzący” oraz „Email zewnętrzny wychodzący”.
 • Zmieniono filtry wyszukiwania klientów w oknie handlowym i finansowym.
 • Poprawiono błędy związane z zainteresowaniami.
 • Dodano pokazywanie zainteresowań (z datą następnego kontaktu) w kalendarzu jako termin.
 • Poprawiono błędne wypełnianie rodzajów produktów w „Historii ceny produktów”.
 • Poprawiono ograniczenie liczby znaków w oknie kampanii email.
 • Dodano pokazywanie zainteresowań w oknie klienta (pierwsza strona).
 • Dodano nowe funkcje do wyszukiwania historii w dziale handlowym.
 • Poprawiono okno wysyłanie wiadomości email na podstawie szablonu oraz dodano możliwość załączania dodatkowych załączników.
 • Dodano kolumnę „Data sprzedaży” do listy faktur w dziale finansowym.
 • Zmieniono wystawianie faktury dla operacji powierniczej.
 • Zmieniono okno zainteresowania.
 • Zmieniono okno zainteresowania.
 • Zmieniono automatyczne wyszukiwanie klientów podczas importu wpłat.
 • Dodano możliwość zapisu obrazka mapowanych rysunków na dysk.
 • Zmieniono możliwość zapisania raty jeżeli suma wpłat jest większa niż wartość raty.
 • Poprawiono wyszukiwanie operacji powierniczych.

16.02.2015

wersja 2.345 - 2.374

 • Dodano pole „Data importu” do operacji powierniczych.
 • Dodano rodzaj do wpisów historii. Możliwe rodzaje: „Wpis”, ”Tel wchodzący”, „Tel wychodzący”, „Wizyta”.
 • Dodano historię do zainteresowań.
 • Dodano możliwość w szablonach zwrócenia adresu dla produktu poprzez używanie pola adres bez użycia sekcji „ADRESY”.
 • Dodano możliwość wyszukiwania faktur po inwestycji podczas generowania szablonów.
 • Dodano flagę „Odpowiedziano” dla wiadomości email.
 • Dodano możliwość grupowania po stawce VAT podczas tworzenia faktury. Dodano możliwość ustawienia w opcjach aby domyślnie grupowanie było włączone.
 • Dodano możliwość pokazania sumy wpłat na produkty dla danego okresu w dziale finansowym w liście wpłat na produkty.
 • Dodano możliwość ukrywania umów rozliczonych w raportach przyporządkowań wpłat na umowy i na produkty umowy.
 • Poprawiono tworzenie produktu z modelu.
 • Poprawiono wyszukiwanie klientów dla lokalizacji.
 • Dodano możliwość używania szablonów w kampaniach email w polach: „Tytuł” i „Treść”.
 • Dodano kampanie email.
 • Dodano możliwość przyporządkowywania, na produkty przynależne lub nie, podczas importowania wpłat.
 • Dodano wartości aneksów wpływających i nie wpływających dla umów w szablonach oraz w niektórych raportach.
 • Usunięto grunt i promocje (nieużywane).
 • Udoskonalenie wyszukiwania klientów w dziale handlowym i finansowy.
 • Dodano kolumnę „Data statusu umowy” w dziale „Akty i odbiory” w liście produktów.
 • Poprawiono błędną datę podczas tworzenia terminu.
 • Poprawiono zwracanie stawki Vat w terminie harmonogramu.
 • Poprawienie ustawiania daty bezpieczeństwa klienta podczas dodawania klienta.
 • Rozszerzono algorytm importu wpłat z plików bankowych.
 • Dodano możliwość wyszukiwania klientów po dacie pierwszego kontaktu.
 • Dodano dodatkowe pola do agencji.
 • Poprawiono wydruk historii kontaktów w kliencie.
 • Dodano możliwość oddzielnej numeracji dla faktur zaliczkowych i zwykłych.
 • Dodano możliwość resetowania opcji użytkownika.
 • Dodano obsługę kont dla agentów sprzedaży.
 • Zmieniono mechanizm importu wpłat.
 • Poprawiono zapisywanie wartości aneksu rozliczeniowego.
 • Zmieniono ustalanie opiekuna klienta (teraz opiekunem może być tylko jeden użytkownik).
 • Dodano możliwość szukania klientów po „zgodzie na otrzymywanie oferty handlowej”.
 • Dodano pole „Opiekun” do eksportu raportu sprzedaży umów z produktami.
 • Dodano możliwość drukowania Historii kontaktów z klientem w karcie klienta.
 • W oknie „Wyszukiwania i dodawania klienta” dodano kolumnę Opiekun.
 • Poprawiono błąd w exporcie produktów.
 • Poprawiono błąd podczas zapisu pozycji faktury.
 • Dodano możliwość kopiowania modeli harmonogramów.
 • Poprawiono błąd podczas dodawania rezerwacji do umowy.
 • Dodano możliwość filtrowania klientów po dacie dodania.
 • Poprawiono błąd podczas usuwania etapu z modelem harmonogramu.
 • Poprawiono błąd podczas usuwania inwestycji z rachunkami powierniczymi.
 • Usunięto sprawdzanie daty końcowej modelu harmonogramu.
 • Dodano automatyczne numerowanie pomieszczeń podczas dodawania.
 • Dodano możliwość wyszukania produktów z niezgodnością metrażu rzeczywistego z sumą metrażu pomieszczeń.
 • Poprawiono błędne dodawanie użytkowników do firmy.
 • Poprawiono sprawdzanie numeru NIP i REGON.
 • Poprawiono błędne naliczanie wartości przynależnych i nie przynależnych.
 • Poprawiono generowanie numerów faktur.
 • Dodano możliwość wyszukiwania klientów po wielu wartości z poziomu jednego pola.
 • Podczas dodawania nowego klienta, automatycznie przypisuje się opiekun.
 • Poprawiono zwracanie adresu produktu w eksporcie produktów.
 • Dodano możliwość używania w szablonach sekcji firma.
 • Dodano „Data pierwszego kontaktu” do danych klienta.
 • Poprawiono błędne pokazywanie faktur sprzedaży po dokonaniu faktury korygującej i całościowej wpłacie.
 • Dodano kolumnę „Opiekun” do listy klientów w dziale handlowym i finansowym.
 • Przy zmianie metrażu i stawki VAT przeliczana jest wartość po ostatniej metodzie obliczania np. ceny jednostkowej brutto.
 • Dodano możliwość eksportowania klientów wg szablonu.
 • Poprawiono błąd podczas edycji załącznika.
 • Poprawiono wybór domyślnego konta.
 • Dodano możliwość grupowania przyporządkowania wpłat w umowie po stawce VAT.
 • Poprawiono edycje przynależności produktu w umowie.
 • Poprawiono pobieranie aneksów wg rodzaju w szablonach.
 • Podczas edycji raty dodano sprawdzanie wartości korekt i wpłat w porównaniu do wartości raty.
 • Poprawiono przekazywanie danych XML.
 • Poprawiono błąd podczas dodawania produktu do umowy.
 • Przyspieszenie odbierania wiadomości email dla dużej ilości wiadomości pozostawionych na serwerze pocztowym.
 • Dodano możliwość określenia w umowie produktów przynależnych. Możliwość uzyskania sumy produktów
 • Poprawiono zapisywanie danych XML w bazie danych.
 • Poprawiono wyszukiwanie w dodatkowych danych (polskie znaki).
 • Poprawiono pokazywanie ceny projektowej produktu podczas zmiany ceny w umowie.
 • Poprawiono błąd podczas dodawania pozycji do harmonogramu.
 • W raportach przyporządkowań wpłat do umowy i produktów umowy nie są uwzględniane umowy anulowane i wprowadzone.
 • Dodano możliwość używania w szablonach prostych funkcji matematycznych.
 • Poprawiono błąd w liście produktów w harmonogramie.
 • Zmiana sterownika bazy danych.
 • Dodano możliwość dodania podpisu do wiadomości email.
 • Dodano możliwość ograniczenia ilości wyświetlanych wiadomości (domyślnie pokazuje 100 wiadomości).
 • Dodano możliwość pokazywania wpłacono i wpłacono netto na produkt w listach produktów i szablonach.
 • W dziale handlowy w liście produktów pokazywana jest aktualna wartość produktu.
 • Poprawiono obliczanie wartości w liście wpłat na produkty w dziale finansowym.
 • Dodano możliwość formatowania dodatkowych danych w szablonach.
 • Dodano kolumnę „Wpłacono %” do wpłat na produkty w dziale finansowym.
 • Poprawiono błąd podczas odbierania wiadomości.
 • Dodano pole „Budżet powierzchnia” do produktu.
 • Dodano pola do eksportu produktów: adres, numer projektowy, kategoria, cena i powierzchnia budżetowa, rachunek powierniczy, suma wpłat na produkt.
 • W opcji „Eksport produktów” dodano nowe pola dla produktu dotyczące aktów i odbiorów, pole „Minimalna cena” oraz rodzaj produktu.
 • Poprawiono błąd dublowania pozycji podczas dodawanie wpłat powierniczych.
 • W oknie dodawanie nowej wpłaty powierniczej do listy wyboru kont dodano kolumnę „Inwestycja”
 • Dodano możliwość ukrywania szczegółów podczas eksportu raportów do pliku CSV.
 • W raportach prognozy dla produktów podczas eksportu - dodano pole „Data”.


16.02.2015

wersja 2.332 - 2.344

 • Dodano możliwość filtrowana dodatkowych pól w dziale handlowym i finansowym.
 • Dodano możliwość definiowania własnych dodatkowych pól dla umów. Pola są wyświetlane w liście oraz mogą być używane w szablonach.
 • Do właściwości klienta dodano dodatkowe pole: „Zgoda na otrzymanie ofert handlowych”.
 • Poprawiono błąd w raporcie usterek wg rodzaju.
 • W raportach aktów notarialnych i odbiorów zmieniono pole „użytkownik” na „produkty” oraz dodano pole „produkty” do exportu tych raportów.
 • Dodano możliwość wyłączenia umów rezerwacyjnych w raporcie sprzedaży inwestycji.
 • Dodano możliwość zaznaczenia / odznaczenia wszystkich firm, inwestycji, etapów w raportach analizach.
 • Z opiekunów klienta usunięto dane firmy.
 • Dodano możliwość wpisywania stanowiska w firmie.
 • Poprawiono błędne sumowanie w liście pozycji faktury w oknie umowy.
 • Poprawiono błąd podczas pobierania błędnych przyporządkowań dla waloryzacji jeżeli wybrano etap, inwestycje lub firmę.
 • Dodano możliwość podziału wpłaty wg produktów podczas dodawania faktury dla operacji powierniczej.
 • Dodano możliwość ustalenia udziałów podczas dodawania faktury dla operacji powierniczej.
 • Dodano „raport sprzedanych umów wg procentu wpłat”.
 • Do wpłat na produkty w umowie dodano sumowanie wartości z aneksów rozliczeniowych.
 • Poprawiono błąd podczas generowania aneksów rozliczeniowych dla produktów z wieloma cenami.
 • Dodano możliwość drukowania adresów do korespondencji w fakturach nie wpływających na wartość umowy.
 • Dodano kolumnę „Produkty” zawierającą numery produktów w listach dotyczących umów, aktów notarialnych, odbiorów.
 • Poprawiono błąd w exporcie produktów i niektórych raportach (jeżeli produkt był tylko w umowie anulowanej nie widniał w raporcie).
 • Poprawiono przeliczanie umowy po edycji, usunięciu aneksu.
 • Poprawiono obliczanie wartości bazowej harmonogramu.
 • Zwiększono maksymalny czas wysyłania wiadomości email.
 • Poprawiono błąd podczas zapisu ustawień kolumn w listach.
 • Dodano pola „telefon” i „email” klienta do szablonów.
 • Poprawiono błędy w komunikacie „sprawdź raty” w harmonogramie.
 • Dodano podsumowanie z wyliczoną wartością procentową dla wszystkich raportów budżetowych.
 • Poprawiono błędny export listy umów w dziale finansowym.
 • Dodano możliwość używania w szablonach parametru „ilość” dla wielu sekcji.
 • Dodano możliwość zmiany wartości procentowych w raportach budżetowych, po przez zmianę opcji.
 • Dodane nowe pola do eksportu produktów.
 • Poprawiono błąd w obliczaniu pola „Oferta brutto” dla sprzedanych produktów.
 • Poprawiono prędkość otwierania okna wpłat, dodawania wpłaty, dodawania faktury.
 • Dodano możliwość zaznaczania, kasowania wielu wpłat w oknie finansowym.
 • Dodano możliwość zaznaczania, kasowania wielu operacji powierniczych w oknie finansowym.
 • Dodano możliwość zaznaczania w listach wielu pozycji naraz poprzez naciśnięcie „shift”.
 • Dodano możliwość tworzenia wielu aktów i odbiorów naraz.
 • Dodano kreator zaproszeń na akty i odbiory.
 • Dodano możliwość generowania szablonów dla harmonogramów.
 • Dodano do listy produktów w dziale aktów i odbiorów możliwość pokazania ceny produktu.
 • Dodanie możliwości formatowania pola [DATA] w szablonach.
 • Poprawienie naliczania wartości bazowej harmonogramu.


06.10.2014

wersja 2.320 - 2.331

 • Optymalizacja wydajności systemu.
 • Dodanie możliwości wybrana koloru dla użytkowników w kalendarzu.
 • Dodano dodatkową opcję do wydruku Rozliczenie końcowe – Uwzględnij saldo rachunku powierniczego.
 • Podczas tworzenia rysunków mapowanych dodano możliwość rysowania linii prostopadłych. Aby narysować linie pod dowolnym kątem trzeba użyć klawisz CTRL.
 • Poprawiono zarządzanie wiadomościami email w pamięci.
 • Dodano możliwość załączania rysunków do exportu produktów do portali w formie „base64” lub załączników.
 • Dodano możliwość eksportu produktów do portali WWW.
 • Poprawiono błąd podczas exportu faktur (klient posiadał adres inny niż zameldowania lub siedziba firmy).
 • Poprawiono odbieranie wiadomości email z bardzo długimi polami „do” ,”cc” ,”bcc”.
 • Poprawiono odbieranie dużych wiadomości email.
 • Poprawiono wyświetlanie wpłat na produkty w oknie umowy.
 • Poprawiono wyliczanie wartości powierniczej dla umowy.
 • Poprawiono błąd podczas dodawania wpłaty opcja B.
 • Poprawiono błąd w pokazywaniu wiadomości email usuniętych.
 • Poprawiono generowanie numeru faktury na podstawie maski ( skrót etapu).
 • Dodano funkcje „Prześlij dalej” do obsługi email.
 • Dodano możliwość ustalenia folderu bezpośrednio w wiadomości email.
 • Do raportów umów wg budżetu dodano sumę (kwotową i procentową) na całą umowę.
 • Poprawiono wyszukiwanie przypisań wpłat.
 • Dodano możliwość przyporządkowywania wpłat po wpłacie z rachunku powierniczego.
 • Dodano kolumnę „Zadłużenie bez odsetek” w liście umów dla działu finansowego.
 • Dodano pole „Zadłużenie bez odsetek” w szablonie umowy.
 • Dodano mechanizm pozwalający każdemu użytkownikowi ustawiać flagę przeczytany dla wiadomości email.
 • Dodano możliwość osobnej numeracji dla faktur nie wpływających.
 • Poprawiono zarządzanie wiadomościami email w folderach wirtualnych.
 • Dodano możliwość przypisania dokumentów wchodzących i wychodzących do firmy.


17.07.2014

wersja 2.309 - 2.319

 • Poprawiono rejestracje wpłat na rachunek powierniczy.
 • Poprawiono błąd podczas usuwania konta bankowego.
 • Poprawiono błąd podczas generowania raportu wpłat nr. 17.cje wpłaty z rachunku powierniczego.
 • Dodano do pozycji usterki pola: data realizacji, odrzucona.
 • Do „Raportu usterek wg rodzaju” dodano usterki bez pozycji- w osobnej grupie.
 • Dodano „Czas nasłonecznienia” do produktu.
 • Dodano możliwość numeracji usterek wg maski.
 • Dodano przypomnienia podczas zamykania i zapisywania usterki.
 • Dodano możliwość szukania usterek bez pozycji.
 • Dodano możliwość kopiowani zgłoszenia usterki do pozycji usterki.
 • Poprawiono formatowanie, eksportowanie pól opis, zgłoszenie adres w usterkach.
 • Poprawiono błąd podczas exportu faktur wg szablony związany z brakiem odpowiedniego adresu.
 • Poprawiono szybkość operacji na wiadomościach email.
 • Dodano pole ”CZAS NASŁONECZNIENIA” do szablonu produktu.
 • Dodano kolumnę „Wartość niezafakturowana” do listy umów w dziale finansowym.
 • Zmieniono listę wiadomości email dla szybszej pracy.
 • Dodano kartę startową w oknie klienta.
 • Dodano nową właściwość do Klienta – Źródło pochodzenia klienta.
 • Dodano kolumnę „Źródło pochodzenia” do listy klientów w dziale handlowym.
 • Dodano kolumnę „Źródło pochodzenia” do listy klientów w dziale finansowym.
 • Dodano nowy format zapisu szablonów do pliku RTF (nowa wersja).
 • Dodano rodzaj do wpłaty aby rozróżnić wpłaty zwykłe od powierniczych.
 • Dodano rodzaj operacji powierniczych oraz ilość faktur dla operacji powierniczych z rachunku powierniczego.
 • Dodano możliwość wystawienia faktury z operacji powierniczej z rachunku powierniczego.
 • Poprawiono błąd zapisywania opcji w oknie umowy.
 • Podczas dodawania klienta dodano automatyczną zmianę statusu zainteresowania klienta na zainteresowany.
 • Dodano możliwość zapamiętania okna otwartych okien w dowolnym położeniu.
 • Do okna dodawania klienta dodano opcjonalnie pokazywanie adresów.
 • Dodano kategorie do klienta.
 • Dodano możliwość wyszukiwania klienta po źródle i kategorii.
 • Dodano możliwość dodawania terminu z klienta (automatycznie klient jest dodawany w powiązaniach).
 • Do okna produktu dodano listę zainteresowań.
 • Do listy produktów w Dziale handlowym dodano kolumnę „Zainteresowania”, która pokazuje liczbę zainteresowań wybranym produktem.
 • Dodano pole „opis” do klienta.
 • Dodano możliwość dodawania operacji powierniczych z okna finansowego.
 • Dodano pole „data wygaśnięcia” do szablonów umowy.
 • Poprawiono błąd zapisywania opcji.
 • Dodano filtr nabywcy do list faktur, faktur sprzedaży, faktur proforma w dziale finansowym.
 • Dodano możliwość wystawiania faktury dla wpłat z różnymi datami.
 • Dodano nową kolumnę do listy harmonogramów w umowie – „Wpłacono”.
 • Zmieniono wydruk Rezerwacji.
 • Przyspieszono logowanie do systemu.
 • Przyspieszono otwieranie okna klienta.
 • Poprawiono wyszukiwanie umów po dacie odbioru i dacie aktu.
 • Dodano możliwość tworzenia folderów do wiadomości email.
 • Zaktualizowano komponent do obsługi szablonów.
 • Dodano możliwość wyszukiwania po dacie aktu i odbioru w liście produktów w dziale akty i odbiory.


18.03.2014

wersja 2.299 - 2.308

 • Zmieniono okno rejestracji nowej wpłaty. Dodano dwie nowe opcje:
  - rejestracje wpłaty na rachunek powierniczy
  - rejestracje wpłaty z rachunku powierniczego
 • Rozszerzono obsługę kont powierniczych: dodano nazwę banku i opis do każdego konta.
 • Dodano możliwość definicji konta bankowego dla wpłaty.
 • Tworzenie nowego klienta na podstawie odczytanego listu email.
 • Dodano obsługę rachunków powierniczych na poziomie umowy.
 • Podczas wystawienia faktury dodano możliwość nadania nazwy daty sprzedaży.
 • Dodano możliwość definiowania rachunków powierniczych dla inwestycji oraz wyboru tego rachunku w umowie.
 • Poprawiono „Raport zainteresowania klientów”.
 • Dodano załączniki do etapu.
 • Dodano „Raport prognozy dla produktów”.
 • Poprawiono błąd przy generowaniu szablonów.
 • Dodano możliwość filtrowania listy aneksów po rodzaju.
 • Dodano listę harmonogramów do działu finansowego.
 • Dodano listę aneksów do działu finansowego.
 • Dodano możliwość podziału produktów na kategorie, z możliwością wyszukiwania.
 • Dodano „Raport prognozy dla produktów z uwzględnieniem wpłat”.
 • Dodano możliwość wyboru nazwy pozycji faktury z listy produktów.
 • Dodano możliwość drukowania i exportu dla niektórych list.
 • Dodano możliwość drukowania pola wystawił i pokwitowanie odbiory w wydruku faktury.


23.12.2013

wersja 2.289 - 2.298

 • W oknie klienta dodano obsługę poczty eMail.
 • W oknie Organizera dodano obsługę Historii kontaktów z klientem.
 • Dodano możliwość używania w szablonach odsetek.
 • Poprawa raportu „Raport umów z prognozą miesięcznie” i zmiana jego nazwy.
 • Dodano nową kolumnę „Gł. udziałowiec” do listy rat w Dziale finansowym.
 • Dodano nową opcję przy wydruku faktury – drukowania adresu do korespondencji w okienku koperty.
 • Dodano możliwość generowania rat cyklicznych przy tworzeniu harmonogramu.
 • W oknie Organizera Dodano listę ostatnio otwieranych dokumentów.
 • Dodano nowe zakladki do okna Organizera: Start, e-Mail, Liata terminów, Lista zadań.
 • Dodano opcje, która umożliwia pokazywanie okna Organizera po logowaniu do systemu.
 • Dodano możliwość pozostawiania wiadomości email na serwerze pocztowym.
 • Zwiększono długość pola „do”, ”cc”, ”bcc” .
 • Dodano nowy raport „Raport umów z prognozą miesięcznie”.
 • Dodano możliwość tworzenia zadań w dziale „Organizer”.
 • Dodano możliwość wyszukiwania w email-ach (pola „od”, „do”, „tytuł”).
 • Dodano możliwość powiadomienia uczestników terminu za pomocą widomości e-Mail.
 • Dodano możliwość definiowania domyślnego adresu e-Mail dla użytkownia.
 • Do okna użytkownika została dodana lista przypisanych adersów e-Mail.
 • Dodano możliwość definiowania systemowego adresu e-Mail. UWAGA, nowa wersja programu używa systemowego adresu e-Mail zamiast adresu zdefiniowego wcześniej w pliku DeweloperSerwer.ini


14.11.2013

wersja 2.288 - 2.289

 • Rozszerzona obsługa kalendarza. Dodano możliwość współdzielenia kalendarza z innymi użytkownikami.
 • Dodano nową zakładkę w oknie Organizera „Lista terminów”.
 • Dodano możliwość powiązania Terminu z klientami oraz możliwość zaproszenia uczesników do Terminu.
 • Dodano kolumny „Wpłacono netto” i „Pozostało netto” do listy „Wpłaty na produkty” w dziale finansowym.

25.10.2013 wersja 2.281 - 2.287

 • Dodano możliwość automatycznej aktualizacji programu Deweloper Serwer.
 • Podczas uruchomienia programu dodano możliwość wyboru serwera.
 • Dodano okno Menedżer serwerów – gdzie można skonfigurować połączenia z serwerem.
 • Zwiększono możliwe formaty zapisu szablonów o ‘doc’, ‘docx’, ‘odt’, ‘mhtml’.
 • Dodano możliwość dostosowania kolumn w oknie umowy dla listy produktów.
 • Dodano możliwość wstawiania adresu z inwestycji i etapu w szablonach.
 • Poprawiono nieprawidłową datę sprzedaży w raportach.
 • Dodano kolumnę „Data dodania” do listy klientów w dziale handlowym oraz finansowym.
 • Dodano obsługę poczty EMAIL. Możliwość wysyłania i odbierania poczty email bezpośrednio z programu. W celu używania email należy najpierw skonfigurować konto email w dziale administracyjnym oraz przypisać konto do użytkownika. Obecnie program obsługuję standard POP3 i SMTP. Obsługa skrzynek pocztowych znajduje się w oknie ‘Oraganizer’.
 • Zmieniono okno szablonów. Wysłanie wiadomości z załącznikiem realizowane jest poprzez pocztę email.
 • Dodano w szablonach możliwość wykorzystywania pól z sekcji nadrzędnych.
 • Dodano ofertę handlową I.
 • Poprawiono tworzenie listy wartości produktów w szablonach.
 • Dodano kolumnę Adres w liście usterek.
 • Poprawiono „Raport umów rezerwacyjnych z produktami” – jeżeli nie wybrano przedziału czasowego to pokazuje aktualne umowy rezerwacyjne, jeżeli wybrano to pokazuje umowy rezerwacyjne w danym okresie.
 • Dodano „Raport umów rezerwacyjnych wg budżetu”.
 • Dodano „Raport umów przedwstępnych wg budżetu”.
 • Dodano „Raport umów podpisanych wg budżetu”.

19.06.2013 wersja 2.278 - 2.280

 • Dodano możliwość zapisu wygenerowanego szablonu w formacje PDF (uwaga funkcja ta wymaga zainstalowania .Net 2.0).
 • Poprawiono błędną datę podczas tworzenia historii systemowej.
 • Zmieniono okno dodawania klienta. Podczas dodawania klienta można od razu dodać telefon i email oraz sprawdzić czy taki już istnieje. Można dodać klienta bez podania nazwiska (np. tylko email).
 • Dodano „Raport sprzedanych umów z produktami bez anulowanych”.
 • Dodano „Raport umów rezerwacyjnych z produktami”.
 • Na wydruku faktury dodano nazwę inwestycji.

08.04.2013 wersja 2.275 - 2.277

 • Poprawiono „Raport produktów wg budżetu”.
 • Dodano możliwość zmiany daty wpisu historii.
 • Dodano „Raport sprzedaży inwestycji”.
 • Poprawiono „Raport produktów wg budżetu”.
 • Dodano region do inwestycji.
 • W Dziale Finansowym dodano nową listę „Wpłaty na produkty”, która zawiera listę produktów wraz z wartościami przyporządkowanych kwot brutto na poszczególny produkt.
 • Dodano dwa dodatkowe pola do szablonów dot. Klientów [KLIENT.LOGIN] i [KLIENT.HASLO].

24.01.2013 wersja 2.270 - 2.274

 • Dodano mozliwość zmiany danych klienta oraz produkty w oknie "Usterka".
 • Do listy „Akty i odbiory” dodana zostałą nowa kolumna "Główny udziałowiec".
 • Dodano pole „Wysokość pomieszczenia” i "Zawiera zmiany lokatorskie" do produktu.
 • Poprawiono błąd przy zapisie "Daty bezpieczeństwa" w oknie klienta.
 • Dodano pole "Użytkownik" do list rezerwacji.
 • Zmieniono "Raport sprzedaży wg rodzaju i statusu".
 • Poprawiono wydruk faktur sprzedaży.
 • Do okna Inwestycji oraz Etapu dodano dodatkowe pole "Identyfikator".

09.10.2012 wersja 2.269

 • Poprawiono raporty sprzedaży produktów i umów – nie pokazywane są wszystkie umowy wprowadzone oraz nie pokazywane są umowy anulowane z umów wprowadzonych.
 • Dodano sprawdzanie w oknie klienta – nie można aktywować konta, jeżeli login lub hasło jest nieustalone.
 • Poprawiono listę rat w dziale finansowym – raty z umów anulowanych są niepokazywane.
 • Poprawiono export listy z programu – występował błąd podczas exportu produktów zamiast piętra była podstawiana kondygnacja.
 • Poprawiono filtr piętra w oknie zarządzania cenami.
 • Dodano drukowanie i export w liście usterek.


Pelna lista zmian: Co nowego.pdf